پرونده حمله انتحاری کابل پس از هشت ساعت بسته شد | یک دنیا خبر