دیدار هیئت امنیتی مصری با محمود عباس برای پیگیری پرونده آشتی ملی | یک دنیا خبر