پوتین: برای حفظ حرمت مردم گرجستان، با تحریم اقتصادی علیه این کشور مخالفم | یک دنیا خبر