کلینتون: ترامپ فقط از طریق دیپلماسی می‌تواند از چاله‌ای که ایجاد کرده خارج شود | یک دنیا خبر