زعفرانیه 14تیر»/ اولین تجربه کارگردانی فیلم سید علی هاشمی در انتظار مجوز نمایش است | یک دنیا خبر