اینستکس درصورت اجرا، مقدمه تعهدات اروپاست | یک دنیا خبر