دسترسی به کالا و خدمات استاندارد حق شهروندان است | یک دنیا خبر