فرصت بسیار خوبی برای همکاری‌های تجاری و فناوری بین ایران و روسیه فراهم شد | یک دنیا خبر