معاون مطبوعاتی ارشاد: دوری از سیاه نمایی یک شاخص انتخاب رسانه‌های برتر است | یک دنیا خبر