نباید برای توسعه صنعت گردشگری به دنبال اعتبارات محدود دولتی بود | یک دنیا خبر