پراید یا ارابه مرگ؟/ خودروهایی که نباید در خیابان تردد کنند | یک دنیا خبر