هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه برگزار شد | یک دنیا خبر