همیشه مدافع حضور وکیل در دادگاه بودم | یک دنیا خبر