دانشجویی طلایی تکواندو: چهره های مطرح این رشته در ناپل حضور دارند | یک دنیا خبر