اعضای شوراهای فارس: توزیع اعتبارات کاهش تصادف، در جاده تبعیض نباشد | یک دنیا خبر