تظاهرات جلیقه زردها برای ششمین هفته در فرانسه | یک دنیا خبر