اولین فیلم از دستگیری روح الله زم و اعترافات او | یک دنیا خبر