رئیس‌جمهور در نشست خبری با رسانه های داخلی و بین المللی: حضور پررنگ و با نشاط مردم در انتخابات اسفند در قالب رقابت آزادتر و بهتر، یک شکست جدی | یک دنیا خبر