عکس ؛ حریف ایران در حضور رئیس فدراسیون تمرین کرد | یک دنیا خبر