بازگشت حاکمیت سوریه به مناطقی در شمال شرقی این کشور | یک دنیا خبر