رزمایش مشترک فرانسه و قبرس، پاسخی به تهدیدات ترکیه | یک دنیا خبر