مشکلی ندارم روسیه از کردها محفاظت کند یا ناپلئون! | یک دنیا خبر