لیندسی گراهام: تحریم های شدیدی علیه ترکیه وضع می کنیم | یک دنیا خبر