برنامه رئیس جمهوریخواهان سنا برای بررسی شرایط سوریه | یک دنیا خبر