نمایشگاه آثار ۱۵ هنرمند تحت عنوان «سکوت نامحسوس» در گالری گردی این هفته | یک دنیا خبر