قانونی که مجوز کنسرت‌ها را باطل می‌کند! | یک دنیا خبر