غیبت دیاباته در ترکیب استقلال قطعی شد | یک دنیا خبر