بررسی چالش‌های روابط عمومی و رسانه‌ها در رویداد گراف دی | یک دنیا خبر