جنگ ستارگان؛ معمولی‌تر از همیشه اما پرطرفدار | یک دنیا خبر