ورود رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به موضوع «دیدن این فیلم جرم است» | یک دنیا خبر