نمایش «شازده احتجاب» نگاهی آزاد به رمان گلشیری دارد | یک دنیا خبر