لانچر۵؛ نمایش صریح خشونت روی صحنه برای رد آن | یک دنیا خبر