تصویب آیین‌نامه مدیریت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت | یک دنیا خبر