قطار برقی گلشهر به شهر جدید هشتگرد افتتاح شد | یک دنیا خبر