روایت الجزیره از قدرت نمایی نیروی دریایی ایران | یک دنیا خبر