پیشنهاد 30 میلیون پوندی به سردار آزمون | یک دنیا خبر