کارگردان کلمبیایی: «متری شیش و نیم» از «ایرلندی» بهتر است | یک دنیا خبر