موج اول آنفلوآنزا در گلستان ۲۰ قربانی داشت | یک دنیا خبر