سیاست یک جانبه خطرات بزرگی خواهد داشت | یک دنیا خبر