در شرایط فعلی با هند مذاکره نخواهیم کرد | یک دنیا خبر