رقابتی شدن فضا در کشورهای هدف صادراتی با افزایش نرخ ارز | یک دنیا خبر