فرانسه: تحریم های اروپا تاثیری بر عملکرد دفاتر دیپلماتیک ایران ندارد | یک دنیا خبر