نجات یکی از شاخص‌ترین تپه‌های حوضه آبریز زاینده‌رود از نابودی | یک دنیا خبر