هوآوی برای اولین بار در لیست ۱۰ برند با ارزش جهان قرار گرفت | یک دنیا خبر