نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک ۴۲ هزار تومان شد | یک دنیا خبر