توافقی در کار نیست/ چرا معامله قرن ترامپ هیچ نسبتی با صلح ندارد؟ +نقشه تغییرات | یک دنیا خبر