بورل از «طرح به اصطلاح صلح» آمریکا انتقاد کرد | یک دنیا خبر