کرونا میهمان ناخوانده بازارهای مالی جهانی | یک دنیا خبر