نتیجه بازی بارسلونا و لوانته/ پیروزی سخت بارسا | یک دنیا خبر