چین پیشنهاد کمک‌های آمریکا برای مقابله با کرونا را رد کرد | یک دنیا خبر